QUAN TRAN
 PHOTOGRAPHY
Hi, my name is Quan Tran, I live and work in advertising photography in Ho Chi Minh City, Vietnam.
I've been a photoshop for more than 10 years, and have been an advertising photographer for more than 5 years.
I shoot all kinds of photos: Portrait - Product - Furniture - Fashion - Foods ...
If you have a partner or manufacturer in Vietnam, please contact me. I will go anywhere in Vietnam to shoot for you. Including going abroad, if the conditions of the country allow entry. (because the Covid situation is still not stable)
Please click ENTER to see my pictures taken.
 Best regards
-------
Xin chào, tôi tên Quân Trần, tôi đang sống và làm việc trong lĩnh vực chụp ảnh quảng cáo tại Tp.HCM, Việt Nam.
Tôi đã làm photoshop hơn 10 năm, và đã làm nhiếp ảnh quảng cáo hơn 5 năm.
Tôi chụp tất cả các loại ảnh: Chân dung - Sản phẩm - Nội thất - Thời trang - Thực phẩm ...
Trân trọng
 Email: quanntranphotograpphy@hotmail.com 
 (+84)938803077

Submit
Thank you!